Insolvence fyzických osob

GFX | slovnik-pojmu | slovnik-pojmu-insolvence-fyzickych-osob.jpgInsolvence fyzických osob neboli oddlužení je řešení úpadku, tedy nemožnosti plnění svých závazků, fyzických nepodnikajících osob. Oddlužení (někdy též nazýváno osobní bankrot) je dobrým řešením insolvence fyzických osob zejména proto, že podáním návrhu na oddlužení získá dlužník ochranu státu před dalším vymáháním pohledávek jak exekutory – pokud již byla nařízena exekuce, je dokonce nemožnost jejího provedení, tak i věřiteli či vymáhacími agenturami. Dalším pozitivem tohoto oddlužení při insolvenci fyzických osob je i zastavení narůstání dlužné částky o úroky z prodlení, či různé smluvní pokuty, náklady spojené se soudním vymáháním, apod.

2 druhy řešení insolvence fyzických osob

Samotné oddlužení, jakožto řešení insolvence fyzických osob, lze provést dvěma způsoby – prvním je zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a druhým je plnění formou splátkového kalendáře. O způsobu provedení oddlužení rozhodují hlasováním nezajištění věřitelé.

  1. Zpeněžení majetkové podstaty: Postupuje se podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkurzu. Do majetkové podstaty, která je předmětem zpeněžení, náleží majetek nabytý dlužníkem před schválením oddlužení.

  2. Plnění dle splátkového kalendáře: tento způsob je nejčastěji používán. Jde o proces, kdy je dlužník povinen splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů po dobu 5 let nejméně 30% svých dluhů. Splácení probíhá podle rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení, a to podle poměru pohledávek zajištěných věřitelů. Pokud dlužník splní řádně tuto svou povinnost, je řízení o oddlužení ukončeno a dlužník je zproštěn daných pohledávek.

Kontaktujte nás, dokážeme pomoci s insolvencí fyzických osob.