Návrh na povolení oddlužení (insolvenční návrh)

Návrh na povolení oddlužení (insolvenční návrh) je zahájen dnem, ve kterém dojde insolvenční návrh věcně příslušnému soudu. Návrh na povolení oddlužení je tak obecně vůbec prvním úkonem, který je v rámci insolvenčního řízení prováděn. Návrh na povolení oddlužení ve formě formuláře může podat věřitel i dlužník a jeho obsahem jsou skutečnosti rozhodné pro posouzení, zdali je subjekt v úpadku či nikoliv. Pro fyzickou a nepodnikající právnickou osobu platí speciální postup v případě, že svůj úpadek chce řešit oddlužením. Tyto osoby totiž musí, pokud chtějí dosáhnout výhod oddlužení, společně s insolvenčním návrhem podat návrh na povolení oddlužení v podobě oficiálního formuláře. Pro podání těchto návrhu slouží interaktivní formulář (návrh na povolení oddlužení) dostupný na internetových stránkách Insolvenčního rejstříku, případně si ho můžete stáhnout níže.

Formulář návrhu na povolení oddlužení ke stažení zde (zdroj: https://isir.justice.cz)

Náležitosti formuláře pro návrh na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení - formulářPodstatnými náležitostmi formuláře návrhu na povolení oddlužení jsou zejména jméno a adresa dlužníka.  Dlužník je dále povinen ve formuláři vylíčit a doložit rozhodné skutečnosti osvědčující jeho úpadek, popřípadě hrozící úpadek. Zejména zde výslovně uvede všechny své zajištěné a nezajištěné věřitele společně s jejich pohledávkami, včetně jejich splatnosti. Z návrhu musí být totiž patrné, že za dlužníkem má více věřitelů pohledávky, které jsou již 30 dnů po době své splatnosti, a dlužník tyto není schopen plnit.

Dlužník dále musí ve formuláři návrhu na povolení oddlužení uvést skutečnosti, ze kterých je patrno, že během následujících 5 let bude schopen uhradit minimálně 30 % pohledávek všech nezajištěných dlužníků. Obvykle v tomto případě dlužník doloží svou pracovní smlouvu či mzdový výměr. Stejně tak je povinen doložit své příjmy za poslední tři roky.

K návrhu na oddlužení je potřeba doložit veškeré listinné podklady, které potvrzují dlužníkova tvrzení. Dále je potřeba uvést počet vyživovaných osob, uvést, zdali má dlužník nějaké zaměstnance, popřípadě své dlužníky. Dlužník také musí uvést informace o svém majetku. I přes změnu právních předpisů je nezbytnou přílohou stále výpis s evidence Rejstříku trestů České republiky.

Insolvenční návrh formulářPodepsaný návrh povolení oddlužení spolu se všemi listinnými přílohami je potřeba doručit na místně a věcně příslušný soud. Jak již bylo řečeno výše, dnem doručení návrhu věcně příslušnému soudu je samotné insolvenční řízení zahájeno.

Poradíme vám s oddlužením

Nevíte si rady, jak vyhlásit osobní bankrot? Neorientujete se v podmínkách osobního bankrotu? Specializujeme se na oddlužení fyzických osob, proto vám kdykoliv poradíme při vyhlášení osobního bankrotu. Kdykoliv nás kontaktuje, jsme připraveni vám pomoci.