Oddlužení fyzické osoby - 2014

Nevíte, jak zajistit oddlužení fyzické osoby dle novely 2014? Potřebujete veškeré dostupné informace o problematice oddlužení fyzické osoby platné pro rok 2014? Čtěte náš článek níže.

V souladu s účinností novely zákona č. 182 /2006 Sb., insolvenční zákon, od 1. 1. 2014 může dle § 389 o oddlužení požádat fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání. Ale v souladu s § 389 odst. 2 insolvenčního zákona v jistých případech ani dluhy z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku oddlužením. A to za situace, kdy s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka anebo jde o pohledávku zajištěného věřitele, tedy například případ, kdy je pohledávka zajištěného věřitele právně zajištěna majetkem dlužníka, třeba zástavním právem.

Oddlužení fyzické osobyNávrh na povolení oddlužení fyzické osoby

K návrhu na povolení oddlužení fyzické osoby musí dlužník připojit dle § 392 insolvenčního zákona mimo jiné písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho pohledávky. Nově v písemném souhlasu věřitele musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl. Obecně se podpis dlužníkova manžela na návrhu na povolení oddlužení se nevyžaduje.

Společné oddlužení manželů 2014

K dalším změnám, které novela insolvenčního zákona zavádí, je dle § 394a situace společného oddlužení manželů, kdy manželé, z nichž každý samostatně je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Tento návrh na povolení společného oddlužení manželů musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. Podpisy manželů na tomto prohlášení musejí být úředně ověřeny. Manželé, kteří takto podali návrh na povolení společného oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.

Ostatní novinky zahrnuté v novele platné od 1. 1. 2014

Navíc také v souladu s § 395 insolvenčního zákona platí, že insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení fyzické osoby tehdy, kdy dosavadní výsledky v řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení fyzických osob (2014) se doručuje dlužníku a osobě, která návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu může podat pouze osoba, která návrh podala.

Co se týče povolování oddlužení fyzické osoby, tak nově platí, že insolvenční soud oddlužení nepovolí do doby, než mu dlužník předloží seznam majetku a seznam závazků. Rozhodnutí o povolení oddlužení fyzických osob se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné.

Oddlužení fyzické osoby 2Dle § 412 odst. 1 je po dobu trvání účinků schválení oddlužení fyzické osoby plněním splátkového kalendáře dlužník povinen dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení hodnoty získané dědictvím, darem, z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení fyzické osoby plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Má se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu.

Zařídíme oddlužení fyzické osoby dle legislativy 2014

Rychle a účelně vás dostaneme z dluhové pasti a zastavíme vaši dluhovou spirálu. Specializujeme se na problematiku oddlužení (osobní bankrot) a v této oblasti máme dlouholeté zkušenosti. Pokud chcete mít jistotu, že vše proběhne efektivně, pak si nechte od nás poradit. První konzultační schůzka je ZDARMA. Na schůzce vám nastíníme konkrétní způsoby řešení vašeho oddlužení! Kontaktujte nás.