Oddlužení OSVČ od 1. 1. 2014

Nevíte, jaké změny jsou spojeny s problematikou oddlužení OSVČ v roce 2014? Potřebujete odbornou radu v oblasti oddlužení OSVČ? Přečtěte si náš článek.

Od 1. ledna 2014 vstoupila v platnost novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Pomocí této novely se nově upravuje postup oddlužení osob samostatně výdělečně činných (zkráceně OSVČ). Novela se dotýká zejména § 389 insolvenčního zákona, kde je stanoveno, že dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnou, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo osobu fyzickou, které nemá dluhy z podnikání, pod něž jde podřadit i osoby samostatně výdělečně činné.

Oddlužení OSVČ od 1.1. 2014Jak na oddlužení OSVČ v roce 2014?

Také je patrno, že i dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku formou oddlužení, a to za podmínek, že s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, anebo jde-li o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka, případně jedná-li se o pohledávku zajištěného věřitele. 

Dále platí, že jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení OSVČ podat. Návrh na povolení oddlužení OSVČ musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení OSVČ podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku, o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen. Podáním návrhu na povolení oddlužení OSVČ nejsou dotčeny účinky spojené s nařízením předběžného opatření insolvenčním soudem. Návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh podala. 

Návrh na povolení oddlužení OSVČ musí vedle obecných náležitostí podání též obsahovat označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, návrh způsobu oddlužení OSVČ nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší. Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení OSVČ uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Návrh na povolení oddlužení osoby samostatně výdělečně činné lze podat pouze na speciálním formuláři a tato služba nesmí být zpoplatněna.

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit

  • seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil
  • listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
  • písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. Konečná výše částky pro oddlužení se vypočte s ohledem na výši čistého měsíčního příjmu OSVČ a poměr splacení dluhů ostatním nezajištěným věřitelům.

Oddlužení OSVČ od 1.1. 2014 -2

V souhlasu musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl. Podpis dlužníkova manžela na návrhu na povolení oddlužení OSVČ se zpravidla nevyžaduje. Jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění oddlužení dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky, připojí dlužník k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchod. Podpisy těchto osob na smlouvách musí být úředně ověřeny.


Pomůžeme vám s oddlužením OSVČ (2014)

Zajistíme pro vás oddlužení osoby samostatně výdělečně činné dle aktuální právní normy platné pro rok 2014. Kdykoliv nás kontaktujte, první konzultační schůzka je ZDARMA. Během této schůzky vám nastíníme možnosti ideálního řešení s ohledem na stav vašich dluhů.