Osobní bankrot od 1. 1. 2014

Potřebujete se zorientovat ve změnách podmínek osobního bankrotu v roce 2014? Nevíte, jak je to s osobním bankrotem OSVČ od 1. 1. 2014? Přečtěte si náš článek!

Novinky v osobním bankrotu dle nové legislativy

Rok 2014 nepřinesl novinky pouze formou nového občanského zákoníku. Velmi podstatné změny nastaly také v stále více a více využívaném institutu oddlužení fyzických osob. Tyto změny směřují k zpřístupnění a zjednodušení procesu oddlužení pro potřebné a umožňují tak nový začátek širšímu okruhu osob.

Osobní bankrot manželů v roce 2014

Osobní bankrot 2014První novinkou osobního bankrotu v r. 2014 je možnost manželů podat společný návrh na povolení oddlužení. Do minulého roku takto musel činit každý samostatně navíc s písemným souhlasem druhého manžela. Návrh na povolení oddlužení se v zásadě neliší od návrhu podávaného jedinou fyzickou osobou. Výjimkou je prohlášení manželů, ve kterém musí výslovně uvést, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení vyhlášení osobního bankrotu zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. K tomuto prohlášení musí být připojeny úředně ověřené podpisy obou manželů.

Manželé mají po dobu trvání řízení a trvání účinku oddlužení postavení nerozlučných společníků. Považují se tak za jediného dlužníka.  Výhodou tohoto společného postupu je větší šance na povolení osobního bankrotu. Finanční obnos, který je možno použít na měsíční splátku, se vypočítá z příjmů každého manžela samostatně. Součet těchto dvou hodnot poté udává maximální možnou měsíční splátku, která bude po manželích požadována. Tímto způsobem se tak zvýší rozhodné příjmy pro povolení osobního bankrotu. Další nespornou výhodou je snížená výše odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce.

Osobní bankrot OSVČ 2014

Osobní bankot OSVČ od 2014Druhá změna je o poznání podstatnější a hmatatelnější ve svých důsledcích. Zákonodárce totiž zavedl možnost podřadit pod oddlužení i dluhy vzniklé z podnikání. Razantně se tak změnila podstata samotného oddlužení. Za minulé úpravy byl okruh osob oprávněných navrhnout oddlužení vcelku minimalistický. Podání bylo totiž umožněno pouze dlužníkovi, který není podnikatelem. Od 1. 1. 2014 může osobní bankrot vyhlásit i OSVČ.

Novela tak rozšířila okruh oprávněných osob a tím i okruh dluhů, které mohou být řešeny formou oddlužení. Fyzické osobě tak již nebrání v novém startu to, že je podnikatelem, i když nemá žádné dluhy z podnikatelské činnosti. Pokud by však přeci jen určité dluhy z podnikatelské činnosti osobě vznikly, musí tato pro povolení osobního bankrotu OSVČ splnit jednu ze tří zákonem stanovených podmínek.

Tou první je souhlas nezajištěného věřitele, o jehož pohledávku se jedná. Dlužník tak může vždy podat návrh na povolení oddlužení. Samo povolení však bude vázáno na souhlas věřitele. Pokud tento souhlas nedá, bude na majetek dlužníka-podnikatele (OSVČ) prohlášen konkurz. Dlužník však o souhlas žádat nemusí. Věřitel naopak musí projevit vůli k tomu, aby dluhy dlužníka vzniklé z podnikatelské činnosti nebyly řešeny oddlužením formou osobního bankrotu.

Druhá okolnost, za které je možno přistoupit k oddlužení podnikající OSVČ, je již proběhlé insolvenční řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka, avšak pohledávka určitého věřitele zůstala neuspokojena. Tato pohledávka pak může být řešena oddlužením formou osobního bankrotu.

Oddlužení je taktéž možno provést v případě, že pohledávka vzniklá z podnikatelské činnosti je zajištěna na majetku dlužníka. V praxi se většinou bude jednat o případy, kdy bude pohledávka zajištěna zástavním právem. Vše však bude záviset na tom, zda věřitel tuto pohledávku uvede v rámci insolvenčního řízení jako zajištěnou či nikoliv.

Naše právní poradna osobního bankrotu Brno Vám poskytne komplexní služby týkající se osobního bankrotu dle nové legislativy platné od r. 2014. Máme dlouholetou praxi v oboru a tým zkušených specialistů na oblast osobního bankrotu.

DATA | osobni-bankrot-2014-uspech.jpgMáme za sebou desítky úspěšně vyřešených případů oddlužení, resp. vyhlášení osobního bankrotu. Pomohli jsme řadě našich klientů dosáhnout velmi rychlého oddlužení za podmínek, které jsou pro ně akceptovatelné a dávají jim vidinu kompletního bezproblémového oddlužení, které je zbaví jednou pro vždy veškerých dluhu, bezesných nocí i stresu.

Přijďte k nám na bezplatnou konzultační schůzku, kde vás informujeme o podmínkách osobního bankrotu a nastíníme možnosti řešení osobního bankrotu manželů i OSVČ.